LùiNhàVềKiểm soát chất lượng
Để đảm bảo các tiêu chuẩn tốt nhất được duy trì liên tục, tất cả các quy trình của chúng tôi đều được kiểm tra một cách có phương pháp và liên tục. Chúng tôi giám sát các tiêu chuẩn làm sạch, sự hài lòng của khách hàng, sức khỏe và an toàn, các quy trình an ninh và chương trình đào tạo liên tục để đảm bảo các mục tiêu kiểm soát chất lượng của chúng tôi luôn được đáp ứng. Đội ngũ quản lý chất lượng của chúng tôi báo cáo với hội đồng quản trị thường xuyên về từng chỉ số hiệu suất chính này.